ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ (ЄДРПОУ 43508557, адреса: 79019, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. к 33, кв. 11), в особі Президента Новосільської Мирослави Миронівни, яка діє на підставі статуту (далі – Виконавець) адресує цей договір-оферту (далі – Договір) про надання інформаційно-консультаційних послуг будь-якій фізичній особі (далі – Замовник), яка виразила готовність і згоду одержати ці послуги.

1.2. Безумовним акцептом цієї оферти є вчинення Замовником нижченаведених дій:

1.2.1. Здійснення попередньої оплати послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначеними цим Договором;

1.2.2. Реєстрація Замовника на сайті ushrs.org (далі – Сайт) Виконавця шляхом введенням необхідних даних і вчинення дій, які описані в п. 1.3. Договору.

1.3. Реєстрація Замовника на Сайті відбувається наступним чином:

1.3.1. Відвідувач переводить на Сайт, де повинен здійснити реєстрацію.

1.3.2. Для здійснення реєстрації на сайті (на Захід) відвідувач повинен ввести у відповідні поля наступні достовірні дані про себе: власне ім'я та прізвище; адресу електронної пошти, особистий номер телефону, відомості про місце працевлаштування та освіту. Після цього відвідувач повинен натиснути «Зареєструватись», що розміщена на Сайті.

1.4. Вчинивши акцепт цієї оферти у порядку, визначеному п. 1.2. Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору. Цей Договір містить всі істотні умови, які бажають узгодити Сторони і має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами Сторін.

1.5. Виконавець бере на себе зобов'язання доступними йому засобами, навичками, знанням та технічними можливостями надавати інформаційно-консультаційні послуги визначені цим Договором (далі – Послуги) Замовнику в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти їх та оплатити.

1.6. Строком надання Послуг за цим Договором є строк проведення конференції з теми "Третій Міжнародний Конгрес хірургічного відновлення волосся в Україні".

1.7. Інформаційно-консультаційні послуги надаються уповноваженими виконавцем особами (далі – Доповідачі). Послуги надаються у формі одноразового Заходу що триває з 9:00 до 18:00, 19 лютого 2022 року, в приміщенні за адресою вул. Уласа Самчука 16, в місті Львів.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором визначена на Сайті.

2.1.1. Замовник реєструючись учасником Заходу зобов'язаний перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок Виконавця в розмірі встановленому п. 2.1. цього Договору. У випадку, якщо грошові кошти, що підлягають перерахуванню Замовником не були зараховані на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше ніж за 3 (три) дні проведення Заходу, Замовник вважається таким, що виконав вимоги п. 1.2. Договору.

2.2. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3. Отримання Виконавцем грошових коштів за цим Договором не є комерційною діяльність останнього, грошові кошти перераховані Замовником Виконавцю спрямовані на покриття витрат пов'язаних з проведенням Заходу, фінансування видатків, що пов'язані з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Виконавця.

2.4. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором не є освітніми послугами. Приймаючи умови Договору Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг. Замовник повідомлений і розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим закладом освіти у розумінні чинного законодавства України (зокрема, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) і Виконавець не видає диплом державного зразка.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. надати Замовнику доступ до Заходу;

3.1.2. дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання;

3.1.3. у випадку залучення третіх осіб до надання Послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання Послуг;

3.1.4. не розголошувати, не поширювати та не використовувати у комерційних цілях особисту інформацію та/або персональні дані Замовника, які стали відомі під час надання Послуг.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. оплатити Послуги в порядку та на умовах визначених цим Договором;

3.2.2. погоджуючись з умовами надання Послуг і цим Договором Замовник одночасно надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою належного виконання зобов'язань за Договором. Належним примірником згоди Замовника є акцепт цієї оферти, виконаний в порядку п. 1.2. Договору.

3.2.3. виконувати всі розпорядження Виконавця, що стосуються предмету Договору;

3.2.4. дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця та закладу, в якому проводиться Захід;

3.2.5. дотримуватись і виконувати Правил поведінки на Заході, які є додатком до цього Договору, і своєю поведінкою не перешкоджати проведенню Заходу;

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. використовувати додаткові можливості щодо виконання своїх обов'язків за цим Договором, зокрема, залучати третіх осіб для безпосереднього проведення Заходу та надання Послуг за цим Договором;

3.3.2. вимагати від Замовника своєчасну оплату наданих за цим Договором Послуг;

3.3.3. достроково у односторонньому порядку припинити Договір в порядку та на підставах, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

3.3.4. вносити зміни в програму проведення Заходу, попередньо повідомивши Замовника в розумні строки;

3.3.5. в односторонньому порядку перенести дату проведення Заходу та/або припинити виконання Договору з підстав, передбачених цим Договором, Додатками до нього та законодавством України.

3.3.6. розірвати цей Договір через невиконання або неналежне виконання Замовником умов Договору (зокрема, якщо Замовник своєю поведінкою перешкоджає наданню Послуг та/або проведенню Заходу), без права на поновлення і без повернення грошових коштів, сплачених Замовником відповідно до умов Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку несвоєчасної сплати вартості Послуг визначених Договором Виконавець в односторонньому порядку припиняє надання Послуг. Порушенням умов Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто таке, що здійснено з порушенням умов Договору.

4.2. Виконавець не несе матеріальної чи нематеріальної відповідальності перед Замовником за дії третіх осіб, які надають супутні послуги, у зв'язку з якими надання Послуг по Договору є неможливим, але робить усе необхідне для забезпечення належних умов надання Послуг.

4.3. Договір може бути достроково розірвано:

4.3.1. за письмовою згодою Сторін;

4.3.2. Виконавцем в односторонньому порядку у випадку невиконання Замовником умов Договору;

4.3.3. У випадку визначеному п. 4.3.2. Виконавець не повертає Замовнику сплачені останнім грошові кошти та такі кошти вважаються штрафною санкцією.

4.4. Право на дострокове припинення Договору за ініціативою Виконавця реалізується в наступному порядку:

4.4.1. Виконавець має право скласти повідомлення, яке повинно містити текст про дострокове припинення Договору в довільній формі та підстави для дострокового припинення Договору.

4.4.2. Виконавець надсилає повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав при реєстрації на сайті згідно п. 1.3. Договору.

4.4.3. Договір є припиненим на наступний день за днем відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав при реєстрації на сайті згідно п. 1.3. Договору, якщо інший момент припинення не вказано в повідомленні про дострокове припинення Договору. Після припинення Договору Замовник не має права на отримання Послуг чи відшкодування їх вартості.

5. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів.

5.2. При недосягненні Сторонами згоди, спір може бути передано на розгляд у суд відповідно до діючого законодавства України.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або не повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і які Сторони не змогли передбачити або запобігти, їх настання підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, введення карантинних обмежень або інших заходів пов'язаних з поширенням на території України гострих респіраторних захворювань, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, які роблять подальше надання Послуг таким, що повністю або частково суперечить закону.

6.2. Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин.

6.3. У випадку настання обставин, передбачених п. 6.1 цього Договору, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більше ніж на 6 (шість) місяців. Будь-яка із Сторін у разі настання визначених в п. 6.1. обставин може достроково припинити Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це письмово іншу Сторону і звільняється від відповідальності за невиконані зобов'язання.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з акцепту Замовником оферти згідно умов п. 1.2. Договору і діє до повного виконання Сторонами обов'язків, визначених цим Договором.

7.2. Про намір достроково розірвати Договір будь-яка Сторона зобов'язана письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 12 годин до обумовленої дати припинення.

7.3. Виконавець може час від часу змінювати умови публічної оферти і для Замовника такі зміни набувають чинності через 10 календарних днів з дати їх опублікування на Сайті, обов'язком Замовника є періодичне відвідування Сайту і ознайомлення зі змінами в умовах оферти, якщо вони з'явились після укладення цього Договору.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Права та обов'язки за цим Договором не можуть бути передані третій особі.

8.2. Вся у сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, що стала відомою Стороні в зв'язку з виконанням Договору, що містить дані відносно предмету, вартості, інших умов чинного договору і розголос якої може нанести шкоду будь-якій із Сторін, - є конфіденційною.

8.3. Конфіденційна інформація не підлягає передачі, публікації, іншому способу її розголосу третім особам, окрім як за попередньою письмовою згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

9.1 Умови повернення:

9.1.1. відповідно до законодавства України повернення коштів за квитки на заходи проводиться організатором та тільки у разі скасування заходу.

9.1.2. Виконавець проводить повернення грошових коштів сплачених за Договором у випадку, якщо Виконавець надав відповідне доручення, а також необхідну кількість грошових коштів.

9.2. Процедура повернення:

9.2.1. Замовник звертається до Виконавця із запитом на електронну адресу ushrs2020@gmail.com.

9.2.2. Для повернення потрібно вказати у запиті прізвище ім'я по батькові, контактний номер телефону, номер власної банківської карти, МФО та на зву банку.

9.3. Правила повернення:

9.3.1. Повернення коштів проводиться виключно в безготівковій формі на картковий рахунок Замовника, що вказаний у запиті, у строк до 30 днів з моменту ануляції замовлення.

9.3.2. Часткове повернення квитків із замовлення не здійснюється.

9.3.3. За поверненням коштів може звернутися виключно Замовник, дані якого вказані в при реєстрації та оплаті.

22 ЛИСТОПАДА /2021

ГО Українська Асоціація Хірургічного Відновлення Волосся.

Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 33/11, м. Львів, 79019, Львів, Україна

Всі права захищено.

Публічна оферта


Контактна інформація

E-mail: ushrs2020@gmail.com
Телефон: +380734382749
Соціальні Мережі: Facebook | Instagram.
Made on
Tilda